• Програмата е Модуларна и овозможува изучување и утврдување на степенот на познавање на англискиот јазик, според стандардите дефинирани со Заедничката…

    ВЕРИФИКУВАНА