• Основната цел на програмата Изработувач на мебел од дрво е стекнување на вештини за изработка на столици, коклици, фотељи и…

    ВЕРИФИКУВАНА