• Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и способности од областа на работењето во хотелските…

    ВЕРИФИКУВАНА